Algemene voorwaarden

MEESTERLIJKE WEBSHOP VAN ROBÈRT

Inhoudsopgave
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Gegevens bij Robèrt
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Uitoefening herroepingsrecht en kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Verplichtingen bij Robèrt bij herroeping
Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 - De prijs
Artikel 11 - Conformiteit en garantie
Artikel 12 - Levering en uitvoering
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Gebruik van gegevens
Artikel 16 - Aanvullende bepalingen

Artikel 1 - Definities
1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met bij Robèrt.
1.3 Dag: kalenderdag.
1.4 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel, waaronder ook e-mail, dat de consument of bij Robèrt in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
1.5 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.6 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door bij Robèrt georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.7 Retourformulier: het in Bijlage I van deze voorwaarden en in de webshop van bij Robèrt opgenomen retourformulier. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.
1.8 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en bij Robèrt gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Gegevens bij Robèrt
bij Robèrt
Almijstraat 14
5061 PA Oisterwijk

tel. 013 - 303 11 20
meesterlijkewebshop@bijrobert.nl
www.bijrobert.nl

KvK-nummer: 17263641
Btw-identificatienummer: 821325693B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van bij Robèrt en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen bij Robèrt en de consument.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij bij Robèrt zijn in te zien en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als bij Robèrt gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten. Waar het om ambachtelijk handwerk gaat, kunnen de geleverde producten in de afwerking afwijken van de afbeelding. De afwerking van een product kan (beperkt) afwijken, maar zal qua uitstraling en product altijd gelijkwaardig zijn aan de afbeelding. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden bij Robèrt niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt bij Robèrt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door bij Robèrt is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft bij Robèrt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal bij Robèrt daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 bij Robèrt zal bij het product aan de consument de volgende informatie meesturen, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

- het bezoekadres van de vestiging van bij Robèrt waar de consument met klachten terecht kan;
- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
- de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
- de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
- indien de consument een herroepingsrecht heeft, het retourformulier.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder.

Artikel 7 - Uitoefening herroepingsrecht en kosten in geval van herroeping
7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het retourformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan bij Robèrt, bijvoorbeeld via een e-mail aan het onder artikel 2 vermelde e-mailadres. bij Robèrt verwijst naar de retourpagina van zijn webshop.
7.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) bij Robèrt. Dit hoeft niet als bij Robèrt heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
7.3 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan bij Robèrt retourneren, conform de door bij Robèrt verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
7.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als bij Robèrt niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
7.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 - Verplichtingen bij Robèrt bij herroeping
8.1 Als bij Robèrt de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
8.2 bij Robèrt vergoedt alle betalingen van de consument, als het gaat om retournering van de volledige bestelling inclusief eventuele leveringskosten door bij Robèrt in rekening gebracht, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij bij Robèrt aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product in goede orde heeft ontvangen. bij Robèrt gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
9.1 bij Robèrt kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien bij Robèrt dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
9.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten:

- die door bij Robèrt tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- met een beperkte houdbaarheid;
- met een gezondheidsrisico en/of waarvoor hygiënische voorschriften gelden en waarvan de verzegeling is verbroken, zoals maar niet uitsluitend producten waarvan de houdbaarheidsdatum is gelegen na het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen als bedoeld in artikel 6.

Artikel 10 - De prijs
10.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
10.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 - Conformiteit en garantie
bij Robèrt staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 12 - Levering en uitvoering
12.1 bij Robèrt zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
12.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan bij Robèrt kenbaar heeft gemaakt.
12.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal bij Robèrt geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
12.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal bij Robèrt het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding.
12.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij bij Robèrt tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan bij Robèrt bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Betaling
13.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, betaalt de consument direct bij bestelling middels de daarbij door bij Robèrt aangegeven (elektronische) betaalmethoden.
13.2 Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
13.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan bij Robèrt te melden.

Artikel 14 - Klachtenregeling
14.1 Klachten dienen schriftelijk, waaronder ook e-mail dient te worden verstaan, te worden ingediend bij bij Robèrt aan het onder artikel 2 vermelde (e-mail)adres.
14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij bij Robèrt, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. bij Robèrt draagt zorg voor producten van de hoogste kwaliteit. De consument heeft de verplichting om direct bij aflevering van dagverse producten te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Is dit niet het geval, dan dient de consument bij Robèrt daarvan onverwijld, maar in ieder geval binnen drie uur na levering, telefonisch of per e-mail op de hoogte te brengen.
14.3 Bij bij Robèrt ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door bij Robèrt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4 Voor een deel van het assortiment verloopt klachtenafhandeling en garantie via de toeleverancier.

Artikel 15 - Gebruik van gegevens
15.1 bij Robèrt behandelt klantgegevens vertrouwelijk en geeft of verkoopt klantgegevens niet door aan derden die niet bedrijfsmatig verbonden zijn aan bij Robèrt.
15.2 bij Robèrt houdt zich het recht voor om klanten periodiek op de hoogte te stellen van nieuwe producten, aanbiedingen en nieuws rond bij Robèrt. De klant heeft na ontvangst van dergelijke informatie steeds het recht en de optie zich uit te sluiten van dergelijke marketingactiviteiten via de ‘unsubscribe’-link.

Artikel 16 - Aanvullende bepalingen
16.1 Op overeenkomsten tussen bij Robèrt en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.
16.2 bij Robèrt is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

BIJLAGE I, RETOURFORMULIER

Wil je gebruikmaken van je herroepingsrecht en (een deel van) je bestelling annuleren? Stuur het product/de producten dan binnen 14 dagen retour met het daarvoor bedoelde retourformulier. Of neem contact met ons op via winkel@bijrobert.nl om je bestelling te annuleren. Je kunt je bestelling ook annuleren met het herroepingsformulier. Na annulering heb je nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen.

Bij Robèrt

Pick up point

Ons pick up point bevindt zich bij onze winkel aan de Almijstraat 14 in Oisterwijk. Kijk voor de actuele openingstijden op www.bijrobert.nl/bakkerij-winkel.


Vragen?

Bel ons op 013 - 303 11 20 of stuur ons een e-mail.


Tegoedcode/Cadeaukaart Heb je een tegoed bij ons? Stuur ons een e-mail o.v.v. Tegoed met code, met daarin de kortingscode en een overzicht van de bestelling die je wilt plaatsen. Heb je een cadeaubon van ‘bij Robèrt’ of een bakkerscadeaukaart? Houd er dan rekening mee dat je deze alleen in de winkel kunt besteden en niet kunt gebruiken voor een online bestelling.

Retouren

Een product retourneren? Ga naar onze retourpagina.

Besteltermijn

Omdat wij vers en ambachtelijk werken, hanteren we een verwerkingstijd van 36 uur (vandaag bestellen, overmorgen afhalen).

Veilig betalen
iDeal